Rregulla Privatësie

Të nderuar konsumatorë,

Para se të filloni të përdorni shërbimet tona, ne dëshirojmë t’ju informojmë për të drejtat dhe detyrimet tuaja si konsumator kur përdorni shërbimet tona. Për këtë qëllim, ne ju kërkojmë që ju të lexoni Kushtet e shquara të shërbimit këtu.

Përdorimi i faqes tonë të internetit FOXSHOP dhe shërbimeve të shitjes në internet do të thotë që ju jeni të vetëdijshëm për Kushtet tona të Shërbimit dhe se i pranoni plotësisht ato. Nëse kushtet tona të përdorimit janë të papranueshme për ju, atëherë mos përdorni këtë faqe në internet dhe shërbimet e ofruara në të.

 

1.Politika e Privatësisë

Për të mundësuar përdorimin e shërbimive FOXSHOP, e cila përshkruhet me hollësi në seksionin me titull “Metoda e Dorëzimit”, është e nevojshme që FOXSHOP të mbledhë dhe përpunojë disa nga të dhënat tuaja personale. Në veçanti, ne kemi nevojë për emrin dhe mbiemrin tuaj, adresën e qëndrimit, email-in dhe numrin e telefonit. Duke përdorur apo shfrytëzuar shërbimet tona, si regjistrimi apo porositja e produktit në faqën tonë, ju i ofroni këto informacione faqës tonë. Kështu, ju njëherit autorizoni që FOXSHOP të bëjë mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllimin e deklaruar.

Të dhënat tuaja personale do të përdoren me qëllimin që porosia të dërgohet në mënyrë dhe kohë të saktë. Për më tepër, të dhënat tuaja personale do të përdoren për t’ju informuar për porositë tuaja. Që ne të mundë të ju ofrojmë të gjitha shërbimet tona, ne kemi nevojë për të dhënat tuaja personale/Blerja e produkteve tona nga uebi nuk është i mundur pa të dhënat tuaja personale dhe regjistrimi juaj nënkupton pëlqimin dhe autorizimin tuaj për ruajtjen, mbledhjen, përpunimin si dhe përdorimin e të dhënave personale për qëllimet e përshkruara në Kushtet e Përdorimit.

Të dhënat tuaja personale të mbledhura nga ne, do të përdoren vetëm për qëllimet për të cilat sigurohet. Gjithashtu, të dhënat personale do të mbahen në një kohë dhe në mënyrë të qartë në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale (Nr. 03-L/172) të Republikës së Kosovës, dhe të gjitha ligjet e tjera në fuqi, si dhe të gjitha masat teknike dhe organizative të sigurisë. Si subjekt i të dhënave personale ju keni të drejtë në çdo kohë të kërkoni informacione në lidhje me atë informacion personal që ne posedojmë në lidhje me ju, si dhe të kërkoni për t’i kufizuar, korrigjuar apo fshirë nëse konsideroni se ato janë të pa sakta. Të gjitha të dhënat personale të klientit tonë në lidhje me blerjën e bërë në uebin tonë të internetit konsiderohen konfidenciale, afariste të sigurta dhe trajtohen si të tilla në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës. Kosova.

 

2. Pranimi i produktit

Pas bërjes së porosisë, ju do të pranoni një email që konfirmon se porosia juaj është kryer me sukses. Nëse porosia juaj është bërë ditën e premte pas orës 13:00, ose në fundjavë, atëherë porosia juaj do të dërgohet në ditën e punës.

Shërbimi postar dërgon në adresën tuaj nga e hëna deri të shtunën. Për atë qëllim, personi duhet të jetë i pranishëm në adresën e treguar për dorëzim. Para se të bëhet transporti i produktit, furnizuesi do t’ju telefonojë para se të dorëzohet. Zakonisht koha e dorëzimit brenda Kosovës është 1-3 ditë pune, ndërsa në Shqipëri dhe Maqedoni 3-5 ditë pune. Duke pasur parasysh situatën aktuale dhe kufizimet kohore, ne dëshirojmë të theksojmë se dorëzimi i porosisë mund të vonohet. Transporti në territorin e tërë Republikës së Kosovës është 2 euro në bazë, ndërsa në Shqipëri kosto e transportit është 5 euro, që do të thotë se do të jeni të detyruar të paguani për të marrë porosinë tuaj.

Kostoja e transportit paguhet nga vetë blerësi. Nëse porosia kthehet nga shërbimi korrier për shkak të një përpjekje të pasuksesshme për të dorëzuar porosinë, dërgesa do të kthehet dhe ju do të merrni një NDALESË për çdo porosi në të ardhmen nga uebi ynë. Nëse produkti ka nevojë të zëvendësohet, kostoja e kthimit dhe shkarkimit të produktit të ri mbulohet nga blerësi. FoxShopx merr përsipër të mbulojë koston e transportit vetëm në rast të mospërputhjes (konformitetit) në mes të produktit të porositur dhe produkrit të pranuar.

 

3.  E drejta e Ankesës

Konsumatori duhet të kontrollojë produktet menjëherë në momentin e dorëzimit për të përcaktuar konformitetin me porosinë e bërë.

Nëse produkti i dorëzuar nuk korrespondon me produktin e pranuar për nga forma, modeli, ngjyra ose për ndonjë arsye tjetër devijon nga porosia, atëherë ju keni të drejtë të kërkoni një zëvendësim brenda 15 ditëve nga momenti kur produkti është dorëzuar. Kjo e drejtë e zëvendësimit zbatohet vetëm nëse produkti nuk është përdorur, nëse janë ruajtur pamja, vetitë, vulat, etj.

Në rast të dorëzimit të produktit i cili nuk korrespondon me produktin e kërkuar, ju lutemi na njoftoni në adresën tonë të emailit [email protected] brenda 24 ditëve nga data e dorëzimit. Ne do t’ju njoftojmë sa më shpejt të jetë e mundur për hapat e mëtejshëm që duhet të ndërmerren për të ushtruar të drejtat tuaja si konsumator.

 

4. Pranimi i produktit me Defekt

Kur produkti i porositur ju dorëzohet, ju jeni i detyruar ta rishikoni atë menjëherë për të përcaktuar nëse ka ndonjë mangësi në produktin e dorëzuar.

Konsumatori të cilit i është shitur produkti me defekt ka të drejtë të kërkojë: – heqjen falas të defekteve, zëvendësimin e tij me një produkt tjetër sipas opsionit të vetë blerësit ose zgjidhjen përfundimtare të kontratës, rimbursimin e shumës së paguar.

Për të ushtruar të drejtat e përcaktuara më sipër, konsumatori është i detyruar të sigurojë konfirmimin e duhur, dhe FOXSHOP është e detyruar të pranojë produktin defekt nga konsumatori dhe të plotësojë kërkesat e tij, përveç nëse vërteton se mangësitë e produktit kanë ndodhur për shkak të një shkelje të Kushteve të Përdorimit dhe mbrojtjes së konsumatorit, palë e tretë ose subjekt tjetër. Konsumatori ka të drejtë të jetë i pranishëm kur kontrollon produktin.

 

5. Kthimi i Produktit

Nëse është e nevojshme të ktheni produktin që është dorëzuar nga FoxShop-ks ashtu siç është kërkuar nga klienti, atëherë duhet që kostoja e kthimit dhe shkarkimit të produktit të ri do të mbulohet nga vetë blerësi. FOXSHOP pranon detyrimin për të paguar koston vetëm nëse sjell një produkt i cili nuk përputhet me produktin e kërkuar. Zëvendësimi bëhet duke krijuar një rend të ri, në të cilin ju tregoni se është një zëvendësim. Njoftimi i zëvendësimit në shërbimin postar është përgjegjësi e FOXSHOP. Sapo produkti të kthehet në FOXSHOP dhe të përcaktojë se nuk është përdorur, pamja e tij, vetitë e ruajtura, juve do t’ju dërgohet një produkt i ri. Klienti mund të bëjë një ndryshim të madhësisë ose një ndryshim modeli. Nëse çmimi i artikullit të ri është më i lartë, konsumatori do të paguajë diferencën.

 

6. Ndryshimet në Politikë të Privatësisë dhe në Kushtet e Përdorimit

FOXSHOP rezervon të drejtën që në cdo kohë dhe pa njoftim paraprak të ndryshojë Politikën e Privatësisë dhe Kushtet e Përdorimit. Prandaj, me qëllim që të jemi në hap me çdo ndryshim dhe pasi ato janë detyruese për ju dhe ne, ne ju ftojmë të kontrolloni në mënyrë periodike për të parë nëse kanë ndodhur ndryshime të tilla.

Këto Kushte të Përdorimit do të interprehtohen vetëm në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës. Kosova

 

7. Politikat për përdorimin e sistemit e-commerce

Duke u kycur në ueb faqen e FOXSHOP apo duke porositur produktet tuaja, ju pranoni detyrimet dhe kushtet e përdorimit të sistemit e-commerce.

FOXSHOP është e autorizuar për të ndryshuar këto kushte dhe politika në cdo kohë, dhe cdo ndryshim do të postohet në këtë faqe.

Të dhënat personale konsiderohen : Emri, mbiemri, adresa, e-mail, etj. Blerësi është ai që garanton saktësinë e të dhënave që hyjnë. FOXSHOP nuk mban asnjë përgjegjësi nëse të dhënat e futura janë të pasakta.

 

8. Kushtet dhe Politikat e shpërndarjës së produktit

Kjo politikë zbatohet për shpërndarjen e produkteve të porositura në mënyrë elektronike, përmes së cilës produktet do të transportohen përmes MikMik/FedEx/DHL – Postës në adresën e përcaktuar në porosi.

Produktet dhe çmimet e tyre do të postohen në këtë faqe. FOXSHOP përpiqet të sigurojë foto, çmime dhe stok të mjaftueshëm të produkteve, por nuk garanton që ato të jenë gjithmonë pa gabime. Saktësia e këtij informacioni mund të merret duke na kontaktuar në [email protected]. Pagesa e produkteve mund të bëhet vetëm me para në dorë pas momentit të pranimit nga shërbimi korrier.

Për ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me porosinë dhe mënyrën e dërgesës, ju mund të na kontaktoni në [email protected]  ose të bëni pyetje në seksionin e kontaktit.

 

9. Garancitë dhe përgjegjësitë

FOXSHOP menaxhon faqen foxshop-ks.com. FOXSHOP garanton që përmbajtja e kësaj faqe në internet, si dhe kushtet e përdorimit të saj, janë në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, FOXSHOP nuk garanton që përmbajtja dhe përdorimi i Shërbimeve është në përputhje me ligjet e vendeve të tjera nga të cilat konsumatori mund të hyjë në këtë faqe në internet.

Nëse vizitoni këtë faqe në internet ose përdorni shërbimet tona jashtë territorit të Republikës së Kosovës, ju jeni të vetëdijshëm për pasojat dhe si të tillë jeni vetëm përgjegjës për çdo shkelje të ligjeve në fuqi të vendit nga i cili hyni në ueb faqe ose përdorni shërbimet e saj.

Close Shporta Ime
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories